QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân

Tập đoàn sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích được liệt kê dưới đây, trừ khi Tập đoàn thông báo cho người có liên quan theo cách khác. Đối với phạm vi sử dụng số chứng minh nhân dân, Tập đoàn giới hạn phạm vi này đối với các vấn đề liên quan đến số chứng minh nhân dân được quy định theo luật hiện hành.

 1. Sử dụng thông tin cá nhân trong hoạt động kinh doanh
  1. Kết thúc và thực hiện hợp đồng giữa khách hàng và Tập đoàn và các quản lý giao dịch khác
  2. Liên lạc giữa khách hàng và Tập đoàn, thông báo và gửi lời chào theo tục lệ xã hội
  3. Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chiến dịch của Tập đoàn, v.v.
  4. Khảo sát, phân tích và R&D cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn
  5. Thống kê thông tin và xử lý thông tin ẩn danh, và xử lý thông tin cá nhân khác để Tập đoàn sử dụng
  6. Trao đổi thông tin và liên lạc với mọi người từ các ngành và tổ chức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn
  7. Xác nhận kiểm toán được thực hiện đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn
  8. Quản lý và thông báo cho các cổ đông theoĐiều lệCông ty, v.v.
  9. Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

  Để biết chi tiết về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, vui lòng tham khảo mục Khái quát hoạt động kinh doanh trên trang web Idemitsu Showa Shell.

 2. Sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp bởi các ứng viên xin việc và nhân viên về hưu
  1. Sàng lọc và quyết định tuyển dụng, ứng viên (từ đơn xin việc của công ty)
  2. Hoàn thành nghĩa vụ cho người về hưu theo luật lao động và các thông báo liên quan đến viêc nghỉ hưu

Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào sau đây được luật pháp hiện hành cho phép, Tập đoàn có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng nêu trên

 1. Khi việc sử dụng thông tin cá nhân là cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một cá nhân và khi khó có được sự đồng ý của người đó;
 2. Khi việc sử dụng thông tin cá nhân đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển âm thanh của trẻ em và khi khó có được sự đồng ý của người đó;
 3. Khi việc sử dụng thông tin cá nhân là cần thiết để hợp tác với cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương hoặc người được ủy thác bởi một trong hai người trước đây trong việc thực thi các quy định pháp luật và có được sự đồng ý của người đó có thể cản trở việc thực hiện các vấn đề liên quan; hoặc là
 4. Các trường hợp khác mà trong đó thông tin cá nhân được sử dụng theo pháp luật hiện hành.

Mọi thay đổi trong mục đích sử dụng sẽ được thông báo trên trang web này hoặc được thông báo qua các phương tiện khác.

2.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Tập đoàn sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người đó, ngoại trừ các trường hợp sau đây được luật pháp hiện hành cho phép:

 1. Khi việc xử lý một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân chỉ được tạo ra trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng;
 2. Khi thông tin cá nhân được cung cấp liên quan đến sự kế nhiệm kinh doanh do sáp nhập hoặc lý do khác; hoặc là
 3. Khi thông tin cá nhân được chia sẻ theo quy định của mục 3. Chia sẻ quyền sử dụng thông tin cá nhân.

3.Chia sẻ quyền sử dụng thông tin cá nhân

Các Công ty của Tập đoàn chia sẻ các thông tin cá nhân được cung cấp cho Tập đoàn. Xin vui lòng xem tại đây để biết chi tiết về việc sử dụng được chia sẻ

4.Tạo thông tin xử lý ẩn danh

Tập đoàn có thể sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp, bằng cách xử lý thông tin đó để không thể xác định một cá nhân cụ thể (thông tin được xử lý ẩn danh). Vui lòng xem tại đây để biết thêm chi tiết về thông tin được xử lý ẩn danh.