Thủ tục cho phép tiết lộ, chỉnh sửa
Và xóa dữ liệu cá nhân được lưu trữ

Thủ tục cho phép tiết lộ, chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân được lưu trữ

1. Phạm vi cho phép tiết lộ thông tin

Thông tin được cho phép tiết lộ đề cập đến các yếu tố khách quan có trong dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng được Công ty lưu giữ (thông tin điện tử được xử lý và lưu trữ trên máy tính cũng như thông tin trên giấy được sắp xếp phân loại để thuận lợi cho việc tìm kiếm)

2. Các đối tượng cho phép tiết lộ thông tin

Những người đủ điều kiện nộp đơn đăng ký với Tập đoàn để xin tiết lộ, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân (sau đây, gọi là Người nộp đơn xin tiết lộ thông tin, v.v.) như sau:

 1. Khách hàng
 2. Người đại diện pháp luật
  Người trong thẩm quyền cha mẹ (nếu khách hàng là trẻ vị thành niên)
  Người giám hộ (nếu khách hàng là trẻ em hoặc trẻ vị thành niên không có người trong thẩm quyền của cha mẹ)
 3. Người được ủy quyền
  Luật sư hoặc người có vai trò tương tự (khi được khách hàng ủy thác)
 4. Cơ quan công quyền
  Chỉ khi nộp đơn bằng văn bản có đóng dấu của người có trách nhiệm quản lý.

3. Thủ tục đăng ký xin tiết lộ thông tin

Quy trình đăng kí xin tiết lộ thông tin như sau:

 1. (1) Theo nguyên tắc chung, Tập đoàn chỉ chấp nhận mẫu đơn mà Người nộp đơn xin tiết lộ thông tin , v.v. đã chuẩn bị bằng Mẫu đơn đăng ký xin tiết lộ thông tin cá nhân do Công ty quy định và gửi qua đường bưu điện cho Tập đoàn.
 2. Người nộp đơn xin tiết lộ thông tin, v.v. được yêu cầu điền vào Đơn đăng ký xin tiết lộ thông tin cá nhân, đóng dấu đăng ký của mình vào đó và gửi cùng với các tài liệu sau:
  1. Giấy chứng nhận đăng ký con dấu (phải được cấp trong vòng ba tháng sau ngày phát hành)
  2. Bản sao các tài liệu xác minh danh tính khách hàng (hai hoặc nhiều tài liệu xác minh danh tính được quy định trong mục 4. Thủ tục tiết lộ thông tin, v.v.)
  3. Phong bì có ghi địa chỉ
  4. Phí đăng ký xin tiết lộ thông tin (quy định trong mục 5. Chi phí cần thiết cho việc xin tiết lộ thông tin)

4.Thủ tục cho phép tiết lộ thông tin

Thủ tục cho phép tiết lộ thông tin cụ thể như sau:

 1. (1) Xác minh danh tính khách hàng
  Chúng tôi xác minh danh tính khách hàng bằng cách sử dụng bản sao của ít nhất hai loại tài liệu xác minh danh tính chính thức như bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, sổ lương hưu công cộng, sổ lương hưu nhân viên, giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài và giấy chứng nhận khuyết tật. Hơn nữa, chúng tôi gọi cho Người nộp đơn xin tiết lộ thông tin, vv, khi cần thiết, để kiểm tra đơn đã thực sự được nộp.
 2. (2) Xác minh danh tính người đại diện
  1. Chúng tôi xác minh danh tính của người đại diện theo cách tương tự như xác minh danh tính khách hàng. Liên quan đến luật sư, chúng tôi kiểm tra số đăng ký của anh ấy / cô ấy hoặc yêu cầu hiệp hội luật sư mà anh ấy / cô ấy đang làm việc, khi có nhu cầu.
  2. Chúng tôi xác minh đủ điều kiện của người đại diện để sử dụng các tài liệu như sổ đăng ký gia đình và ủy quyền của người đại diện.
 3. (3) Các vấn đề được cho phép tiết lộ được mô tả trong mục 1. Phạm vi công bố thông tin.
 4. (4) Phương tiện và phương thức tiết lộ thông tin
  Thông tin liên quan được tiết lộ cho Người nộp đơn xin tiết lộ v.v bằng cách sử dụng Báo cáo công khai thông tin cá nhân do Tập đoàn quy định. Để gửi Báo cáo công khai thông tin cá nhân trực tiếp cho Người nộp đơn xin tiết lộ, v.v., báo cáo được gửi đi bằng đường bưu điện đã đăng ký để chỉ người nhận ký được. Chi phí bưu điện đã đăng kí để chỉ người nhận kí sẽ được trả bởi Công ty.
 5. (5) Thời gian cần thiết để cho phép tiết lộ thông tin
  Thông thường sẽ mất khoảng 14 ngày kể từ ngày Tập đoàn nhận được Đơn đăng ký tiết lộ thông tin cá nhân .

5.Chi phí cần thiết để xin tiết lộ thông tin

Theo nguyên tắc chung, Người nộp đơn xin tiết lộ, vv chịu các chi phí cần thiết; Anh ấy / cô ấy trả các chi phí liên quan đến Mục (1) và (2) của 4. Thủ tục cho phép tiết lộ thông tin, v.v … cùng với phí nộp đơn xin tiết lộ 1.000 yên cho mỗi trường hợp và cho một người (đã bao gồm thuế tiêu dùng) thông qua lệnh chuyển tiền bưu chính với số tiền cố định hoặc tem bưu chính. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ lỗi nào do các nguyên nhân quy cho Tập đoàn được tìm thấy trong dữ liệu cá nhân được tiết lộ, Tập đoàn sẽ chịu các chi phí nêu trên.

6.Các thông tin sẽ không được tiết lộ

Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, Tập đoàn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, nhưng sẽ thông báo cho Người nộp đơn xin tiết lộ, v.v. bằng cách sử dụng Báo cáo công khai thông tin cá nhân:

 1. Khi Tập đoàn không sở hữu dữ liệu cá nhân được yêu cầu tiết lộ;
 2. Khi Tập đoàn đã xóa dữ liệu cá nhân được yêu cầu tiết lộ;
 3. Khi các điều kiện quy định trong Hướng dẫn tiết lộ thông tin của Tập đoàn không được đáp ứng, một phần hoặc toàn bộ;
 4. Khi việc tiết lộ có khả năng gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền hoặc lợi ích khác của khách hàng hoặc bên thứ ba;
 5. Khi công bố thông tin có khả năng cản trở việc thực hiện đúng đắn hoạt động kinh doanh của Tập đoàn; hoặc là
 6. Khi việc công bố thông tin sẽ vi phạm pháp luật.

7.Chỉnh sửa/xóa

Tập đoàn sẽ sửa hoặc xóa nội dung của bộ dữ liệu cá nhân đã được công khai, theo các quy trình sau:

 1. Xác minh danh tính khách hàng
  Danh tính khách hàng được xác minh theo quy định được nêu trong Mục (1) của 4. Thủ tục cho phép tiết lộ thông tin, v.v.
 2. Xác minh danh tính người đại diện
  Danh tính Người đại diện được xác minh theo quy định được nêu trong Mục (2) của 4. Thủ tục cho phép tiết lộ thông tin, v.v.
 3. Nộp mẫu đơn xin sửa / xóa thông tin cá nhân và thực hiện điều tra
  Người nộp đơn xin tiết lộ thông tin, v.v … được yêu cầu nộp Đơn đăng ký sửa / xóa thông tin cá nhân do Tập đoàn quy định, dựa vào đó Tập đoàn sẽ tiến hành điều tra về việc sửa hoặc xóa để xác nhận xem có tập dữ liệu nào cần chỉnh sửa hoặc xóa.
 4. Các biện pháp được thực hiện sau khi hoàn thành điều tra
  Nếu cuộc điều tra tìm thấy bất kỳ tập dữ liệu nào cần chỉnh sửa hoặc xóa, nó sẽ ngay lập tức được sửa hoặc xóa.
 5. Thông báo sử dụng Báo cáo sửa / xóa thông tin cá nhân
  Sau khi điều tra hoàn tất, chúng tôi sẽ thông báo cho Người nộp đơn xin tiết lộ, v.v. bằng cách sử dụng Báo cáo sửa / xóa thông tin cá nhân rằng một bộ dữ liệu nhất định cần sửa hoặc xóa đã được sửa hoặc xóa hoặc không có bộ dữ liệu nào cần chỉnh sửa hoặc xóa đã được tìm thấy.
 6. Thời gian cần thiết để chỉnh sửa hoặc xóa
  Tập đoàn sẽ sửa hoặc xóa bộ dữ liệu có liên quan trong vòng khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đăng ký Sửa / Xóa thông tin cá nhân từ Người nộp đơn xin tiết lộ thông tin , v.v.

8.Chi phí cần thiết cho việc chỉnh sửa/xóa

Theo nguyên tắc chung, Công ty thanh toán các chi phí cần thiết để sửa chữa hoặc xóa thông tin

9.Thông tin liên hệ để tiến hành khai báo thông tin cho công ty

Chỉ những yêu cầu tiết lộ thông tin, chỉnh sửa, xóa, vv được gửi qua đường bưu điện mới được chấp nhận. Vui lòng gửi các tài liệu cần thiết đến địa chỉ dưới đây:

 1. Những khách hàng đã mua sản phẩm và dịch vụ từ Idemitsu Kosan

  Kính gửi: Người phụ trách thông tin cá nhân
  Nhóm quản lý rủi ro, phòng tổng hợp
  Công ty TNHH Idemitsu Kosan
  3-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8321

Đối với các yêu cầu và tư vấn về tiết lộ, chỉnh sửa, xóa thông tin, vv xin vui lòng liên hệ với các điểm liên lạc sau đây. Chúng tôi sẽ gửi các tài liệu cần thiết qua đường bưu điện để đáp ứng yêu cầu hoặc tư vấn của bạn.

 1. Qua điện thoại

  Trung tâm quan hệ khách hàng 0120-132-015
  Giờ làm việc: 09:00 – 17:00, Thứ Hai – Thứ Sáu
  (Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày lễ cuối năm và năm mới và ngày thành lập công ty, ngày 20 tháng 6)

  • Các cuộc gọi của bạn được ghi lại để nắm bắt chính xác các chi tiết cuộc gọi.
  • Cuộc gọi không được chấp nhận qua điện thoại IP.
 2. Qua e-mail
  Idemitsu Kosan Co.,Ltd. website