Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Trang Web của chúng tôi. Trang Web này (“Trang Web”) được sở hữu và vận hành bởi công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd (“Idemitsu”). Vui lòng đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây trước khi sử dụng Trang web này. Xin hiểu rằng tất cả khách truy cập trang web được xem như đã đọc kỹ và đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện sau đây.

Miễn trừ trách nhiệm

Khi vận hành Trang Web này, Idemitsu từ chối trách nhiệm đối với các vấn đề nằm trong từng mục sau đây. Lưu ý rằng việc sử dụng Trang Web được xem là sự chấp nhận nội dung của từng mục trong phần miễn trừ trách nhiệm này

 1. Idemitsu shall assume no liability for any damages incurred by customers or third parties in relation to this Website, including those related to the provision, delay, modification, interruption, suspension, cessation, or abolition of any type of service or information on this Website.
 2. 1. Idemitsu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do khách hàng hoặc bên thứ ba liên quan đến Trang Web này, bao gồm cả những điều liên quan đến việc cung cấp, trì hoãn, sửa đổi, gián đoạn, đình chỉ, tạm ngưng hoặc hủy bỏ bất kỳ loại dịch vụ hoặc thông tin nào trên Trang Web này.
 3. Mặc dù Idemitsu rất chú trọng đến việc lưu trữ và duy trì sự bảo mật nghiêm ngặt, thông qua các phương tiện như mã hóa, thông tin cá nhân được khách hàng nhập và gửi khi sử dụng Trang Web này,nhưng chúng tôi không đảm bảo có thể ngăn chặn thông tin đó bị rò rỉ, bị mất, bị thay đổi bởi các bên thứ ba, hoặc bị xâm phạm. Theo đó, Idemitsu không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do khách hàng hoặc bên thứ ba phát sinh trong trường hợp thông tin đó bị rò rỉ, bị mất, bị thay đổi bởi bên thứ ba hoặc bị xâm phạm.
 4. Idemitsu không bảo đảm bất kỳ vấn đề liên quan đến an toàn, độ chính xác, độ tin cậy, tính hữu dụng, tính hiện hành, tính pháp lý, tính đạo đức hoặc bảo đảm không có sự xuất hiện virus máy tính hoặc bất kỳ bảo đảm nào khác về thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang Web này hoặc bất kỳ thông tin nào hoặc nội dung tương tự mà khách hàng có được thông qua Trang Web này, thông qua e-mail được gửi bởi Idemitsu hoặc thông qua các phương tiện khác. Theo đó, Idemitsu không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng hoặc bên thứ ba phải chịu thiệt hại liên quan đến thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang Web này hoặc thông tin hoặc nội dung tương tự mà khách hàng có được thông qua các phương tiện trên.
 5. Idemitsu không có liên quan đến và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, dịch vụ hoặc nội dung tương tự nào có trên các Trang Web khác được liên kết từ Trang Web này. Vui lòng chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng bất kỳ Trang Web được liên kết, theo các điều khoản và điều kiện được cung cấp trên các trang web đó. Idemitsu chỉ cung cấp các liên kết đến các Trang web đó để thuận tiện cho khách hàng của mình và các liên kết đó không được hiểu là bất kỳ hình thức khuyến nghị nào cho việc sử dụng các Trang Web đó hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung tương tự được cung cấp trên trang Web đó. Ngoài ra, các liên kết như vậy không thể hiện rằng có bất kỳ sự phối hợp, hợp tác hoặc mối quan hệ đặc biệt nào khác giữa Idemitsu hoặc các công ty đối tác của Idemitsu và các tập đoàn hoặc cá nhân quản lý và / hoặc điều hành các Trang web được liên kết.
 6. Idemitsu sử dụng số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ email và các thông tin khác do khách hàng cung cấp dưới dạng thông tin liên hệ của khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do thay đổi, lỗi hoặc các vấn đề tương tự liên quan đến thông tin liên hệ đó.
 7. Thành viên tự chịu trách nhiệm quản lý địa chỉ email và mật khẩu được cung cấp khi đăng ký thành viên. Idemitsu sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do các lý do như sử dụng bởi bên thứ ba hoặc sử dụng nhầm địa chỉ email hoặc mật khẩu do quản lý không đúng cách.

Sử dụng thông tin cá nhân

Ngăn cấm

Các hành vi sau đây bị cấm khi sử dụng Trang Web của chúng tôi.

 1. Bất kỳ hành vi nào xâm phạm hoặc có thể xâm phạm tài sản hoặc quyền riêng tư của Idemitsu hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào.
 2. Bất kỳ hành vi nào gây ra hoặc có thể gây ra mất mát hoặc thiệt hại cho Idemitsu hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 3. Bất kỳ hành vi nào phỉ báng hoặc có thể phỉ báng Idemitsu hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Bất kỳ hành vi nào làm xáo trộn trật tự và đạo đức công cộng, cũng như bất kỳ hành vi tội phạm hoặc bất kỳ hành vi nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến hành vi phạm tội.
 5. Báo cáo thông tin sai lệch, chẳng hạn như đăng ký địa chỉ email của người khác.
 6. Bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ hành vi cho mục đích thương mại hoặc chuẩn bị các hoạt động đó.
 7. Bất kỳ hành vi nào sử dụng hoặc cung cấp hoặc có thể sử dụng hoặc cung cấp các chương trình có hại như vi-rút máy tính.
 8. Bất kỳ hành vi nào vi phạm hoặc có thể vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành.
 9. Bất kỳ hành vi nào khác mà Idemitsu cho là không phù hợp.

Bản quyền

Bản quyền và quyền thương hiệu

Trừ khi có quy định cụ thể khác, tất cả bản quyền và các quyền khác liên quan đến thông tin / logo / nhãn hiệu / hình ảnh / video / âm thanh, v.v. trên TrangWeb này thuộc về Idemitsu hoặc (các) tác giả gốc,
Việc sử dụng lại hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào như vậy toàn bộ hoặc một phần, như đã hoặc đang sửa đổi, vượt quá phạm vi sử dụng cá nhân và các cách sử dụng khác được cho phép ghi rõ theo luật định, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Idemitsu, đều bị cấm.

Liên kết từ Trang Web này đến các Trang Web khác

 1. Các trang web không phải của Idemitsu được liên kết từ Trang Web này được quản lý và / hoặc hoạt động dưới trách nhiệm của các tập đoàn hoặc cá nhân tương ứng và không thuộc sự quản lý của Idemitsu.
 2. Idemitsu không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho việc khách hàng sử dụng các trang web được liên kết . Vui lòng chịu rủi ro cho việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết, theo các điều khoản và điều kiện được cung cấp trên các trang web đó.
 3. Idemitsu chỉ cung cấp các liên kết đến các trang web đó để thuận tiện cho khách hàng của mình và các liên kết đó không được hiểu là bất kì hình thức khuyến nghị nào cho việc sử dụng các Trang web đó hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung tương tự được cung cấp trên trang web đó.
 4. Ngoài ra, các liên kết như vậy không thể hiện có bất kỳ sự phối hợp, hợp tác hoặc mối quan hệ đặc biệt nào khác giữa Idemitsu và các tập đoàn hoặc cá nhân quản lý và / hoặc vận hành các trang web được liên kết

Liên kết đến trang web của chúng tôi

Về nguyên tắc các trang web khác có thể liên kết đến trang web này một cách tự do. Tuy nhiên, vì các trang web riêng lẻ có thể thay đổi URL hoặc xóa, dẫn đến các liên kết chết, liên kết đến trang chủ Idemitsu (https://www.idemitsu.com/) được khuyến nghị.

Không có ứng dụng được yêu cầu cho các liên kết đáp ứng các điều kiện sau đây. Vui lòng liên hệ riêng với Idemitsu nếu bạn có yêu cầu hình ảnh banner, hoặc hỗ trợ khác.

 1. Vui lòng bảo đảm bạn hiểu rõ việc bất kỳ đường dẫn khác đều có thể dẫn về website.
 2. Vui lòng đảm bảo rằng các liên kết mở trong các cửa sổ mới, một cách cá nhân. Việc hiển thị trang web này bên trong các khung hoặc kết hợp với trang web liên kết hoặc nội dung khác đều bị cấm.
 3. Liên kết bị cấm khi không tuân thủ với các mục tiêu của Idemitsu hoặc khi liên kết đó có thể gây bất lợi cho việc kinh doanh của Idemitsu hoặc sự tin tưởng vào công ty. Điều này cũng áp dụng cho các liên kết đã tồn tại.

Việc một trang web liên kết đến trang web này không được hiểu là bất kỳ hình thức khuyến nghị nào từ phía Idemitsu cho việc sử dụng trang web đó, cho các sản phẩm hoặc dịch vụ có trên website đó, hoặc cho công ty hoặc công ty được đề cập trên trang web đó. Không được phép sử dụng logo Apollo, logo và hình ảnh công ty khác trên trang web này làm nút liên kết. Vui lòng sử dụng dòng chữ “Idemitsu Kosan Co., Ltd.” như một liên kết đến trang web này.

Trình duyệt

Các trình duyệt được đề xuất

・Độ phân giải màn hình: full HD 1920×1080 pixels trở lên
・Tốc độ kết nối: Băng thông rộng (ADSL / truyền hình cáp / cáp quang)

Các phiên bản trình duyệt / hệ điều hành được đề xuất

・Windows 10
・Microsoft Internet Explorer 11
・Microsoft Edge : Phiên bản mới nhất
・Chrome : Phiên bản mới nhất
・Firefox : Phiên bản mới nhất

Dành cho người dùng sử dụng phiên bản khác ngoài Trình duyệt / Hệ điều hành ở trên

Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản khác của Microsoft Internet Explorer, Netscape, Firefox hoặc Safari hoặc một hệ điều hành khác với các hệ điều hành được liệt kê ở trên hoặc nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, nói chung, Trang Web sẽ có thể xem được nhưng không đảm bảo người dùng có thể sử dụng hết mọi chức năng của Trang Web. Vui lòng kiểm tra trang web của các nhà cung cấp trình duyệt tương ứng để biết thông tin về việc nâng cấp trình duyệt của bạn.

In ấn

Xin lưu ý rằng thông tin được in có thể khác với những gì bạn thấy trên màn hình tùy thuộc vào đặc điểm của trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn.

Cài đặt dành riêng cho trình duyệt

Xin lưu ý rằng khi hiển thị hoặc sử dụng các trang web, vận hành trình duyệt của bạn có thể khác với các trình duyệt khác do mỗi trình duyệt sẽ có các cài đặt riêng biệt (ví dụ: bạn có thể thấy một cảnh báo yêu cầu bạn xác minh điều gì đó khi trang được hiển thị).

Khả năng tiếp cận

Với nỗ lực cung cấp một trang web có khả năng truy cập cao, Idemitsu thực hiện các bước sau:

 1. Làm trang web có thể thay đổi kích thước phông chữ giúp dễ đọc hơn, thông qua lựa chọn trình duyệt được sử dụng hoặc nút phóng to phông chữ của trình duyệt;
 2. Thêm dữ liệu văn bản vào hình ảnh

Plug-Ins

Trang web này sử dụng các ứng dụng bổ trợ và trợ giúp sau đây. Nếu bạn chưa cài đặt các ứng dụng này, vui lòng tải xuống từ các liên kết bên dưới để sử dụng Trang web này. Cũng lưu ý rằng các ứng dụng bổ trợ và trợ giúp có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.